Menu Close

สวบ. ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาพื้นที่ศูนย์นครราชสีมา

สวบ. ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาพื้นที่ศูนย์นครราชสีมา

เมื่อวันอังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมดัวยคณะทำงาน ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ศูนย์นครราชสีมา ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

คณะทำงาน สวบ. เข้าพบนายพิชิต วงศ์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ณ ห้องประชุม โชติ วิทยาการ วิทยาการ วิทยาเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ในการจัดทำหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ และการพัฒนาพื้นที่ห้วยบง ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา กับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย พบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ร่วมสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนห้วยบ่งต่อไปในอนาคต

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ภาพ / เนื้อหา : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ