Menu Close

สทป. หารือว.เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยองเร่งเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาเข้าสู่ EEC ปีการศึกษา 2566

สทป. หารือว.เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยองเร่งเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาเข้าสู่ EEC ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร ไชยจิตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสาวธมกร โกจารย์ศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าหารือการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการและการวิจัยกับสถาบันเทคเทคโนโลยีปทุมวัน ที่ได้ลงนามไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

โดยในการประชุมหารือครั้งนี้ มีข้อตกลงร่วมกันในการการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรทางด้านช่างอุตสาหกรรม และวิศวกรรมศาสตร์ เน้นเพิ่มการปฏิบัติและทักษะในการทำงานที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และการคิดเชิงต่อยอดทางวิชาการเพื่อการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มีประสิทธิภาพ ต่อไปในอนาคต โดยทั้งสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยองจะเน้นการทำหลักสูตรที่มุ่งเน้น การเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) เพื่อป้อนนักศึกษาสายวิชาชีพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ เครื่องมือในการฝึกปฏิบัติการทางด้านช่างอุตสาหกรรมและด้านวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมเร่งการเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าวภายในปีการศึกษาหน้า

การประชุมหารือครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทางนางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง , ว่าที่ร้อยตรีธีระพงษ์ ผิวศิริ รองผู้อำนวย ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง พร้อมด้วย ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง และ ดร.สำนึก ทองเอี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิ ของวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาตากสินระยอง เข้าร่วมหารือและวางแนวทางร่วมกัน ณ อาคารปฏิบัติงาน 4 ชั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง นักศึกษาหรือผู้ปกครองท่านใดสนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการดังกล่าวได้ผ่านทาง www.pit.ac.th

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ภาพถ่าย : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง