Menu Close

สทป. จับมือกับเอไอเทคโนเวชั่น พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

สทป. จับมือกับเอไอเทคโนเวชั่น พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ กับ บริษัท เอไอ เทคโนเวชั่น จำกัด โดย นายกันตเมศฐ์ วัจนชูสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอไอ เทคโนเวชั่น จำกัด
การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่าย ร่วมกัน ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยจะมีการแลกเปลี่ยน แบ่งปันทรัพยากร บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงข้อมูลด้านการพัฒนาด้านพลังงานและเกษตรกรรม สนับสนุนการฝึกงานและการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ และการพัฒนากำลังคนเฉพาะทางตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติอีกด้วย

ภาพถ่าย : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เนื้อข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน