Menu Close

บุคลากรสาขาวิศวกรรมซอฟต์เเวร์เเละระบบสารสนเทศ เเละอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เพิ่อบริการวิชาการเเก่ชุมชน

บุคลากรสาขาวิศวกรรมซอฟต์เเวร์เเละระบบสารสนเทศ เเละอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เพิ่อบริการวิชาการเเก่ชุมชน

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดกิจกรรมจิตอาสา บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม IT for Living ให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดพระยายัง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีการบรรยายและกิจกรรมแบ่งกลุ่ม ในหัวข้อ

  1. การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อการควบคุมหุ่นยนต์ และการศึกษาศิลปวัฒนธรรมบนโลกเสมือนจริง

ผ่านกิจกรรมแผ่นป้ายคำศัพท์ และการจับคู่คำศัพท์

วิทยากรโดย อาจารย์เพชรประภา สังฆะราม อาจารย์สาขาวิชาสหวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  1. การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เบื้องต้นด้วยไมโครบิต

เรียนรู้ code blocks สู่หุ่นยนต์ด้วยไมโครบิต

การศึกษาศิลปวัฒนธรรมบนโลกเสมือนจริง

ผ่านกิจกรรมการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ และกิจกรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บนโลกเสมือนจริง

วิทยากรโดย อาจารย์ศักดา สาครตานันท์ และอาจารย์อิทธิศักดิ์ ศรีดำ

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยกิจกรรมในรอบเช้าและรอบบ่าย จะมีตัวแทนนักศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นจิตอาสาช่วยดูแลนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ และมีวิทยากรแบบแบ่งกลุ่มปฏิบัติ เพื่อคอยให้คำปรึกษาในแต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย

  1. อาจารย์วศิน ภิรมย์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร คุ้มทรัพย์สิริ
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัช สุจริตวรกุล
  4. นางสาวชฎาวรรณ อิทธิชัยเจริญ