Menu Close

เกียร์ปทุมวันสืบสานวัฒนธรรม 2566

เกียร์ปทุมวันสืบสานวัฒนธรรม 2566

เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดำเนินโครงการ “เกียร์ปทุมวันสืบสานวัฒนธรรม ปี 2566”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิศวฯ รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานไทร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเป็นการพบปะอาจารย์อาวุโสภายใน และอาจารย์อาวุโสที่เกษียณอายุราชการ ให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคี ภายในคณะฯ

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์