Menu Close

นายกสภา แสดงความยินดีกับทีมสถาบันฯ การแข่งขัน Honda Eco Mileage Challenge 2023

นายกสภา แสดงความยินดีกับทีมสถาบันฯ การแข่งขัน Honda Eco Mileage Challenge 2023

เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี นำทีมอาจารย์และนักศึกษา ในนามทีม GOLDGEAR จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับรางวัลรถประดิษฐ์สวยงาม อันดับ 1 จากการแข่งขัน Honda Eco Mileage Challenge 2023 หรือฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 25 เมื่อวันที่ 11 – 12 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าพบว่าที่ร้อยตรีจรูญ ชูลาภ นายกสภาสถาบันฯ และคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ในการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิษิฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในการสร้างผลงานเชิงประจักษ์ และสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันฯ พร้อมทั้งนายกสภาสถาบันฯ ได้กล่าวขอบคุณทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนในความสำเร็จครั้งนี้ พร้อมเป็นกำลังใจให้สร้างสรรค์ผลงานที่ดีเช่นนี้ต่อไป

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี