Menu Close

ประชุมการเตรียมต้อนรับ นศ.แลกเปลี่ยนจากญี่ปุ่น

ประชุมการเตรียมต้อนรับ นศ.แลกเปลี่ยนจากญี่ปุ่น

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุม ณ ห้องประชุมประดูู่บาน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากวิทยาลัยแห่งชาติอิชิโนเซกิ ประเทศญี่ปุ่น ที่จะเข้าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 7 ตุลาคม 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยในที่ประชุมได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์ รองอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม รองอธิการบดี และคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าว

โดยในที่ประชุมให้มุ่งเน้นการต้อนรับคณะจากอิชิโนเซกิอย่างอบอุ่น และการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมของสถาบันฯ และสถานประกอบการ พร้อมทั้งการทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย เพื่อให้คณะจากอิชิโนเซกิได้รับความรู้ทั้งด้านวิศวกรรมและศิลปวัฒนธรรมไทยกลับไปให้มากที่สุด

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน