Menu Close

การอบรมป้องกันการกัดกร่อนของโลหะใต้ดิน

การอบรมป้องกันการกัดกร่อนของโลหะใต้ดิน

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดอบรมหลักสูตรกัดกร่อนของโลหะใต้ดิน โดยใช้หลักการ Cathodic Protection ณ ห้องประชุมบุญปิยะทัศน์ อาคารกรมพระสวัสดิวันวิศิษฎ์ (อาคาร JICA) ทางสถาบันฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายมงคล มหาวงศ์ตระกลู วิศกรผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะใต้ดิน จากนครซานฟราซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ให้เกียรติเป็นวิทยากรตลอดการอบรม 2 วัน โดยมีผู้สนใจอบรมฯ กว่า 20 คน ทั้งนี้ผู้รับการอบรมจะได้เข้าใจถึงการศึกษาศาสตร์การกัดกร่อนของโลหะใต้ดิน อันมีความสำคัญต่องานด้านวิศวกรรม ทั้งประเทศไทยยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านดังกล่าวอย่างแท้จริง การอบรมฯ จึงเป็นการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์โดยตรงจากผู้มีประสบการณ์ เพื่อผู้รับการอบรมสามารถนำไปศึกษา ต่อยอดและพัฒนาในหน่วยงานและองค์กรได้

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน