Menu Close

สทป.อบรมระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า

สทป.อบรมระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2566 ในกิจกรรม การพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี โดยเป็นการอบรมเกี่ยวกับระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้แก่คณะครูอาจารย์ของโรงเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก ซึ่งบรรจุความสามารถที่คล้ายคลึงกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยในไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รวมเอาซีพียู, หน่วยความจำ และพอร์ต ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกัน โดยครูที่เข้ารับการอบรม จะได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน และสามารถต่อยอดในการเรียนการสอนของโรงเรียนได้ต่อไป

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ภาพ : สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ