Menu Close

สทป.จัดกิจกรรมเขียน-อ่าน พัฒนาทักษะภาษาไทยให้เยาวชน

สทป.จัดกิจกรรมเขียน-อ่าน พัฒนาทักษะภาษาไทยให้เยาวชน

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นพี่เลี้ยง นำโดย ดร.ประภาพร ธนกิตติเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ, อาจารย์หัตถพันธ์ วงชารี และอาจารย์กิตติพศ สุกใส ร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดศรีราษฎร์ (เอนกนาครราษฎร์บำรุง) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย หัวข้อ ”เขียนนิทานให้น้องอ่าน เล่านิทานให้น้องฟัง” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวนกว่า 30 คน ณ โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ (เอนกนาครราษฎร์บำรุง) จังหวัดนนทบุรี เป็นกิจกรรมด้านการอ่านและเขียนภาษาไทย เพิ่มพูนทักษะการอ่านและการเขียนให้กับนักเรียนผู้ร่วมกิจกรรมได้อย่างดี

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ภาพ : คณะทำงานโครงการฯ