Menu Close

สทป.จัดอบรมช่างเทคนิคไฟฟ้า ในโครงการโรงเรียนพี่เลี้ยง 2566

สทป.จัดอบรมช่างเทคนิคไฟฟ้า ในโครงการโรงเรียนพี่เลี้ยง 2566

เมื่อวันที่ 14 และ 17 กรกฎาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นพี่เลี้ยง นำโดย อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์ และนายวรภูมิ แพเจริญสุด ร่วมกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการซ่อมบำรุงติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 20 คน ณ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นกิจกรรมด้านช่างเทคนิคไฟฟ้า เพิ่มพูนทักษะการซ่อมบำรุงให้กับนักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ภาพ : คณะวิศวกรรมศาสตร์