Menu Close

การศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมจังหวัดชลบุรี

การศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมจังหวัดชลบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติ อิชิโนเซกิ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านวิชาการ ภาษา วัฒนธรรม และระบบการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 17 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line ชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลอัตโนมัติและระบบการผลิตแบบดิจิทัลต่าง ๆ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)  จังหวัดชลบุรี โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ  และในภาคบ่ายได้เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยายจากบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี่ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วศิน ภิรมย์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ , อาจารย์บวรภูเบศวร์ ภูพาดนา สาขาวิชาสหวิทยาการ และนางสาวณัฎฐาวีรยา โพธิสิงห์ หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นผู้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติ อิชิโนเซกิ ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานดังกล่าว

ที่มา : ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ | ฝ่ายสื่อสารองค์กร