Menu Close

กิจกรรมเชื่อความสัมพันธ์ นักศึกษาปทุมวันกับนักศึกษาอิชิโนเซกิ

กิจกรรมเชื่อความสัมพันธ์ นักศึกษาปทุมวันกับนักศึกษาอิชิโนเซกิ

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันายน 2566 เวลา 9.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยสำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาสถาบันฯ กับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติอิชิโนเซกิ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชาสหวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรและนำนักศึกทำกิจกรรม ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

จากนั้น เวลา 11.30 น. สำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมสตรีทฟู้ด ณ บริเวณห้องโถง ชุ้น 1 สำนักงานอธิการบดี เพื่อสอนการทำอาหารไทยที่มีชื่อะสียง อาทิ ส้มตำไทย และสอนการทำผัดไทย ให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี เป็นผู้ทำการสอนการตำส้มตำด้วยตนเอง และคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเอร็ดอร่อยกับฝีมือการทำอาหารไทยของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้มีกำหนดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติอิชิโนเซกิ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2566 – 6 ตุลาคม 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่ายต่างประเทศ ระหว่างสถาบันฯ กับมหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ในการดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  โดยการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้เปิดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรมและประเพณี การดำรงชีวิต และการเรียนการสอน ในสถาบันฯ และศึกษาระบบการทำงานของสถานประกอบการของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย และสถานประกอบการของประเทศไทย

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร \ ฝ่ายสารสนเทศ