Menu Close

การประชุมคณะกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ตัวแทนผู้เข้าฝึกอบรมจากโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยฯ และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยันต์ ชนะพรมมา คณะผู้แทนอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยนางสาวรพีพรรณ แสงกระจ่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายคิมหันต์ ชื่นอารมณ์ และนายทัศนัย โสคันธิกอุบล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จาก สป.อว. เข้ารับฟังสรุปการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณพุทธศักราช 2565 โดยผ่านการจัดทำข้อตกลงการจัดสรรเงินอุดหนุนและการส่งมอบผลการทำงานภายใต้โปรแกรม 16 แผนงานวิจัยการยกระดับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาระหว่างสป.อว.กับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งทาง สป.อว.ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานที่เป็นไปได้ด้วยดี มีการดำเนินการเรียบร้อยครบกระบวนการ ทั้งนี้ยังให้คำแนะนำด้านการจัดทำหลักสูตรและงานวิจัยให้กับคณาจารย์ผู้เข้าอบรมโครงการดังกล่าวมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรปัจจุบันและหลักสูตรใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง