Menu Close

สทป.นำนักศึกษาอิชิโนเซกิเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย

สทป.นำนักศึกษาอิชิโนเซกิเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ , ฝ่ายสื่อสารองค์กร และสาขาวิชาสหาวิทยาการ คณะวิทยาศาสนร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ พิพิธภัณฑ์บ้าน จิม ทอมป์สัน ซอยเกษมสันต์ 2  ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ในการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของบ้านไทยสมัยโบราณ และศิลปะต่างๆ ภายในบ้านไทยฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรให้ควาทอนุเคราะห์บรรยายความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

จากนนั้น เวลา 13.00 น. สทป. จัดกิจกรรมเรียนรู้ศิลปะมวยไทย ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติอิชิโนเซกิ ประเทศญี่ปุ่น โดยรับเกียรติจาก นายกิตติศักดิ ร่มเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยและกีฬาไทย กรมพลศึกษา และคณะวิทยากรมวยไทยให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก ดร. กรณภว์  กนกลพัสกุล  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , นางสาวณัฏฐาวีรยา โพธิ์สิงห์ หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ , อาจารย์กฤษดา ทาสุรินทร์ อาจารย์จากสาขาวิชสหวิทยาการ และ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในการเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยและศึกษาศิลปะมวยไทย เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รวมถึงสถานที่สำคัญของประเทศไทย ณ ศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยและกีฬาไทย กรมพลศึกษา สนามกีฬาแห่งชาติ

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร \ ฝ่ายสารสนเทศ