Menu Close

สทป.จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทยให้นักศึกษาอิชิโนเซกิ

สทป.จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทยให้นักศึกษาอิชิโนเซกิ

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากวิทยาลัยแห่งชาติอิชิโนเซกิ ประเทศญี่ปุ่น และตัวแทนนักศึกษาของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรม โดยมี ดร.ประภาพร ธนกิตติเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ และอาจารย์เพชรประภา สังฆะราม อาจารย์จากสาขาวิชาสหวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความรู้และจัดกิจกรรมเกมภาษาไทย สร้างความสนุกสนานในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาต่างชาติได้อย่างดียิ่ง

ที่มา : ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

.