Menu Close

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันฯ เพื่อดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุนวิชาการ) ครั้งที่ 2 /2566

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันฯ เพื่อดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ สายสนับสนุนวิชาการ ฯ ครั้งที่ 2 /2566