Menu Close

การสรุปรายงานผลจากนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประเทศญี่ปุ่น

การสรุปรายงานผลจากนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ อัญญะโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า , ดร.ทรงธรรม เหล่าสุวรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคคาทรอนิกส์ , อาจารย์บวรภูเบศ ภูพาดนา และนางสาวณัฎฐาวีรยา โพธิ์สิงห์ หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปรายงานผล จากนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติอิชิโนเซกิ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรมและประเพณี การดำรงชีวิต และการเรียนการสอน ในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และศึกษาระบบการทำงานของสถานประกอบการของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย และสถานประกอบการของประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้บรรยายถึงผลงานทางวิชาการที่ได้จัดทำ กิจกรรมและการเรียนในด้านต่างๆ จากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษาที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี มีความประทับใจ เป็นอย่างมาก และคาดว่า จะกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกในเร็ววันนี้ และจะกลับเยี่ยมที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอีกแน่นอน โดยนักศึกษาทั้ง 4 ท่านจะเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566

ภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร
เนื้อหา : ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ | ฝ่ายสื่อสารองค์กร