Menu Close

สทป.นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนสัมผัส Soft Power ด้านอาหารไทย ย่านบรรทัดทอง

สทป.นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนสัมผัส Soft Power ด้านอาหารไทย ย่านบรรทัดทอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีนัส ทัดเนียม รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร ไชยจิตต์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ , นางสาวณัฏฐาวีรยา โพธิสิงห์ หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรสถาบันฯ ได้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติอิชิโนเซกิ ประเทศญี่ปุ่น รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านเจ๊โอว และ ร้านขนมหวานเซ็งซึมอี๊ สาขาบรรทัดทอง ถนนบรรทัดทอง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ถือเป็นของดีย่านปทุมวัน บรรทัดทอง เป็นการแสดง soft power วัฒนธรรมด้านอาหารไทย ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้มีประสบการณ์ที่ดี ทั้งเดินชมแผงลอย ร้านค้า ร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของไทย ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้ด้านวิชาการจากสถาบันฯ แล้วยังได้รับประสบการณ์สุดพิเศษ ความประทับใจจากการเป็นแขกของสถาบันฯ อีกด้วย 

ภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร
เนื้อหา : ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ฝ่ายสื่อสารองค์กร