Menu Close

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1