Menu Close

สทป. หารือความร่วมมือทางด้านวิชาการกับกองวิศวกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

สทป. หารือความร่วมมือทางด้านวิชาการกับกองวิศวกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ เพิ่มพูนสินทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีคลีนรูม ได้เข้าพบ นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และนายรักศักดิ์ นิลฉาย วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ เพื่อร่วมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการและกำหนดกิจกรรมร่วมกันในปี พ.ศ.2567 ในการนี้ กองวิศวกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในการทำวิจัยและส่งบุคลากรมาศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาด้านศักยภาพ upskill/reskill ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

ภาพและข้อมูล : แขนงวิชาเทคโนโลยีคลีนรูม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน


ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน