Menu Close

สทป. เข้าพบเลขาธิการ สอศ. หารือการจัดงาน “PATHUMWAN JOB FAIR AND OPEN HOUSE 2024″

สทป. เข้าพบเลขาธิการ สอศ. หารือการจัดงาน “PATHUMWAN JOB FAIR AND OPEN HOUSE 2024"

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเนตร มูลทา รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าพบ นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อร่วมประชุมหารือการจัดงาน “PATHUMWAN JOB FAIR AND OPEN HOUSE 2024″ โดยการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ อีกทั้ง ภายในงาน “PATHUMWAN JOB FAIR AND OPEN HOUSE 2024″ ได้เชิญบริษัทต่าง ๆ ของศิษย์เก่าที่ประสบผลสำเร็จ มาร่วมออกบูธรับสมัครงานให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน และเปิดบ้านปทุมวันให้นักเรียนได้เข้าชมผลงานด้านเทคโนโลยีของหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสมัครเข้าศึกษาต่อ ซึ่งงานจะจัดในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ภาพและข้อมูล : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี