Menu Close

สทป. เข้าพบ องคมนตรี รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาเด็กชายขอบกาญจนบุรี

สทป. เข้าพบ องคมนตรี รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาเด็กชายขอบกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย ดร.แสนศักดิ์ ดีอ่อน ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การเรียนกาญจนบุรี นายมินเรศน์ เตชะวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนกาญจนบุรี นางสาวสุรัตติกาล สุวรรณพรหม รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนกาญจนบุรี นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนายพงศธร สนเปี่ยม เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้เข้าพบ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ณ อาคารทำเนียบองคมนตรี ถนนสราญรมย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และศูนย์การเรียนกาญจนบุรี ที่ได้ฝึกทักษะอาชีพช่างอุตสาหกรรมให้กับเด็กชายขอบที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ประจำเดือนตุลาคม 2566 – มกราคม 2567 ในการนี้ องคมนตรี ได้ดำริให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับโอกาสและความรู้การศึกษาด้านอาชีพ การเพิ่มทักษะวิชาชีพช่าง การทดสอบสมรรถนะของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแก่นักศึกษาในโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา รวมถึงเยาวชนที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีอาชีพที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข้อมูลและภาพ : นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี / นายพงศธร สนเปี่ยม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี