Menu Close

สทป. จับมือ วท.ราชบุรี จัดบูธการแนะแนวศึกษาต่อ

สทป. จับมือ วท.ราชบุรี จัดบูธการแนะแนวศึกษาต่อ

 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มอบหมายให้ฝ่ายแนะแนวและสหกิจศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมจัดบูธการแนะแนวศึกษาต่อ ในงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,716 คน ณ อาคารจิตรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี การดำเนินการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเดินทางเพื่อจัดบูธการแนะแนวศึกษาต่อ ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมชมบูธ พร้อมลงชื่อแสดงความประสงค์สนใจเข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในการนี้ นายสมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เมตตาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองกับคณะทำงานการจัดบูธแนะแนวครั้งนี้

ข้อมูล : ฝ่ายแนะแนวและสหกิจศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

 

สทป. จับมือ วท.ราชบุรี จัดบูธการแนะแนวศึกษาต่อ