Menu Close

สทป.คว้ารางวัลเป็นแบบอย่างโครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน” ประจำปี 2561

สทป.คว้ารางวัลเป็นแบบอย่างโครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน” ประจำปี 2561

 

เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยอาจารย์จิตรภรณ์ นางทิน ผู้ช่วยอธิการบดี เข้ารับรางวัลเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน” ประจำปี 2561 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันแม่ข่ายเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบนและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับชมเชย (โรงเรียนเทพมงคลรังษี) และรางวัลประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ระดับชมเชย (โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา ให้เกียรติมอบรางวัลดังกล่าว

    ในการนี้ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและโรงเรียนศริสวัสดิ์พิทยาคม ได้รับทุนโครงการโรงเรียนแกนนำเครือข่ายสถาบัน-โรงเรียน-ชุมชนเข้มแข็ง เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) อีกด้วย

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์

สทป.คว้ารางวัลเป็นแบบอย่างโครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน” ประจำปี 2561