Menu Close

ศภค.จัดอบรม G-Suite เพื่อนำเทคโนโลยีใช้ในการศึกษา

ศภค.จัดอบรม G-Suite เพื่อนำเทคโนโลยีใช้ในการศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 สถาบันเทคโลยีปทุมวัน โดย  ฝ่ายสารสนเทศ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ดำเนินโครงการอบรมใช้งาน G-Suite เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและทำงานในยุคดิจิทัล ในหัวข้อ “การใช้งาน Google forms สร้างแบบฟอร์มออนไลน์” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง433) ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคารสิทธิผล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ หวังนิพพานโต ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม

G-Suite เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบการศึกษา ทั้งยังอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ฝ่ายสารสนเทศ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จึงได้นำหนึ่งใน G-Suite มาถ่ายทอดให้บุคลากรสถาบันฯ ได้เรียนรู้และสามารถนำไปใช้งาน นั่นคือ Google forms การอบรมครั้งนี้ ได้วิทยากรจากฝ่ายสารสนเทศ ได้แก่ น.ส.ลินดา ทองทา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และน.ส.เหมหงส์ จุรีนุกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์  รับหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และบรรยายการสร้างGoogle forms  ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมมีทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่กว่า 40 คน

ที่มา : ฝ่ายสารสนเทศ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

 

ศภค.จัดอบรม G-Suite เพื่อนำเทคโนโลยีใช้ในการศึกษา