Menu Close

ศภค.จัดอบรม Upskill-Reskill การใช้งานCANVA | CAPCUT เพื่อสนับสนุนการศึกษา

ศภค.จัดอบรม Upskill-Reskill การใช้งานCANVA | CAPCUT เพื่อสนับสนุนการศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ฝ่ายสารสนเทศ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ดำเนินโครงการ Upskill & Reskill ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรและนักศึกษา ในหัวข้อ “การใช้งาน Canva และ Capcut” ณ ห้องประชุมดำเนินนาวากล ชั้น 5 อาคารพระประกอบกลกิจ  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ หวังนัพพานโต ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม

โครงการดังกล่าว เป็นการเพิ่มและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ในการใช้งานแอปพลิเคชันที่กำลังนิยมใน พ.ศ.นี้ คือ แอปพลิเคชัน CANVA ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างสื่อสารสนเทศ อินโฟกราฟิก และแอปพลิเคชัน CAPCUT เป็นเครื่องมือในการสร้างและออกแบบวีดิทัศน์ สามารถทำเองได้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายภาณุภักดิ ศรีพงษ์วิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ เป็นวิทยากรและนำผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน ผลิตสื่อมัลติมิเดียและสร้างความสนุกสนานในบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

 

 ที่มา : ฝ่ายสารสนเทศ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ศภค.จัดอบรม Upskill-Reskill การใช้งานCANVA | CAPCUT เพื่อสนับสนุนการศึกษา
ศภค.จัดอบรม Upskill-Reskill การใช้งานCANVA | CAPCUT เพื่อสนับสนุนการศึกษา