Menu Close

ปทุมวันร่วมเป็น1ในการขับเคลื่อนโครงการเขตมลพิษต่ำLEZพื้นที่กรุงเทพ ระยะที่ 2

ปทุมวันร่วมเป็น1ในการขับเคลื่อนโครงการเขตมลพิษต่ำLEZพื้นที่กรุงเทพ ระยะที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี รักไทยหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุณจิตรตรา มีอุดมคติกุล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นตัวแทนในการเข้าร่วม โครงการเขตมลพิษต่ำ(Low Emission Zone, LEZ) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางอากาศ (ศวอ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.), กรุงเทพมหานคร, กรมควบคุมมลพิษ รวมทั้งภาคเอกชน และประชาชน จัดเวทีแสดงเจตจำนง โครงการเขตมลพิษต่ำ (Low Emission Zone, LEZ) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 ขยาย 4 เขต ที่พบว่าค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานสูงที่สุด ประกอบด้วย เขตคลองสาน, ป้อมปราบศัตรูพ่าย, บางรัก และ คลองเตย


คุณไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศวอ.) กล่าวว่า โครงการเขตมลพิต่ำ (LEZ) ที่ก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการในพื้นที่เขตปทุมวัน เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการภาคเอกชนในพื้นที่เขตปทุมวัน บริเวณตั้งแต่แยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ เกิดระยะทางถนนอากาศสะอาดกว่า 1 กิโลเมตร โดยมีแนวทางลดมลพิษอากาศ 5 ด้าน คือ 1.นโยบายองค์กร 2.การลดมลพิษอากาศขององค์กรและบุคลากรในองค์กร 3.การลดมลพิษจากไอเสียรถของซัพพลายเออร์ 4.การลดมลพิษจากไอเสียรถของลูกค้า 5.การติดตามประเมินและเผยแพร่ข้อมูล โดยมีผู้ประกอบการต้นแบบในการลดมลพิษทางอากาศพื้นที่กรุงเทพฯ 8 องค์กร ซึ่งพบว่าประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจอย่างมาก และจะขยายผลต่อ ซึ่งได้พิจารณาขยายไปยังพื้นที่อีก 4 เขต ได้แก่ เขตคลองสาน, ป้อมปราบศัตรูพาย, บางรัก และคลองเตย โครงการในระยะแรก นำร่องในพื้นที่เขตปทุมวัน ได้พัฒนานวัตกรรม 3 เรื่อง คือ 1.ระบบฐานข้อมูลออนไลน์กรุงเทพธุรกิจอากาศสะอาดต้นแบบ (BMA-BLEZ) รายงานผลการตรวจสอบสภาพรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของผู้ที่ใช้รถในเขตปทุมวัน1,000คัน 2.บริการรถสาธารณะพลังงานไฟฟ้าพร้อมจุดจอดบริการแก่ประชาชนบริเวณศูนย์การค้า สถานประกอบการในพื้นที่ 3.ระบบเซ็นเซอร์วัดค่า PM 2.5 ที่แสดงผลทันที


โดยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2565-2566 ในระยะแรกมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายลดมลพิษและสำนักงานเขตปทุมวันอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ภาพ :ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศวอ.)/สำนักงานเขตปทุมวัน