Menu Close

คณะวิทย์จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา

คณะวิทย์จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา

ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยอาจารย์อิทธิศักดิ์ ศรีดำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสหกิจศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ เพิ่มพูนสินทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนบุคลากรกล่าวเปิดและปิดงาน พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร

ซึ่งการดำเนินโครงการในภาคเช้า ได้รับเกียรติจากอาจารย์กฤษดา ทาสุรินทร์ ผู้ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา และฝึกการเขียนโครงการเพื่อพัฒนากิจกรรมสำหรับสโมสรนักศึกษา

และในภาคบ่าย ได้รับเกียรติจากคุณณัชชา จันทร์ตระกูล ที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำ และ Tiktoker ผู้มีประสบการณ์ด้าน HR มากกว่า 10 ปี มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับทักษะและอาชีพ รายละเอียดครอบคลุมถึง ความสำคัญของทักษะความจำเป็นในการสมัครงานและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล วิธีการพัฒนาตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่น วิธีการเขียนใบสมัครงาน (Resume) เทคนิคการสัมภาษณ์งาน มารยาทในการทำงาน

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจกับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก รวมทั้งมีความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและเทคนิคในการสมัครงานมากขึ้น

ข้อมูล/ภาพ : อาจารย์อิทธิศักดิ์ ศรีดำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี