Menu Close

สทป. ต้อนรับ รองปลัด อว.และคณะ ร่วมประชุมหารือการจัดการเรียนการสอน “ปทุมวันโมเดล”

สทป. ต้อนรับ รองปลัด อว.และคณะ ร่วมประชุมหารือการจัดการเรียนการสอน “ปทุมวันโมเดล”

 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 15.00-17.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ “ปทุมวันโมเดล” ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้เดินทางเข้าพบ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันและโครงการเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งสถาบันฯ ได้รับมอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข มีรายได้” พร้อมให้วางแผนจัดทำการเรียนการสอนในรูปแบบ “ปทุมวันโมเดล” เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาสู่อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวแนะนำและเสนอให้สถาบันฯ เริ่มต้นออกแบบหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ โดยนำเสนอกระทรวงฯ และปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยให้ร่วมทำเวิร์คช็อปหาความชัดเจนและความเป็นไปได้ร่วมกัน เพื่อพัฒนานักศึกษาภายใต้กรอบแนวทาง “เรียนดี มีความสุข มีรายได้” โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยผสานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกระทรวง อว. พร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่

ข้อมูล : สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน