Menu Close

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี (โควตา) (รอบขยายระยะเวลา 2567

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประภาคโควตา (รอบขยายระยะเวลา) ประจำปีการศึกษา 2567