Menu Close

ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จำนวน 1 เครื่อง

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จำนวน 1 เครื่อง