Menu Close

สทป. รับมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จาก ทบ. พร้อมร่วมหารือแนวทางดำเนินการสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

สทป. รับมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จาก ทบ. พร้อมร่วมหารือแนวทางดำเนินการสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรอง 211 ชั้น 1 อาคาร 2 กองบัญชาการกองทัพบก พลโท ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล รองเสนาธิการทหารบก เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก มอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กองทัพบก กับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย และประเด็นปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ ในหมุดหมายการสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ซึ่งทางกองทัพบกและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในทุกช่วงวัย ให้มีศักยภาพตอบสนองต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน และมีทักษะสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สทป. รับมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จาก ทบ. พร้อมร่วมหารือแนวทางดำเนินการสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

ในการนี้ พลตรี ดิษฐรัตน์ อมรวิทวัส ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก (หน่วยควบคุมและกำกับดูแลการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ทหารกองประจำการ) พลตรี สุชิน ตรงดี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก (รับผิดชอบในเรื่องการส่งเสริมการศึกษาให้แก่ทหารกองประจำการ) พันเอก บัณฑิต รัตนมาลี รองผู้อำนวยการสำนักแผนเตรียมพล กรมกำลังพลทหารบก (รับผิดชอบในเรื่องการสร้างมาตรการจูงใจให้ทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ) พันเอก เศรษฐศักดิ์ ดีสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก ดร.แสนศักดิ์ ดีอ่อน รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ เพิ่มพูนสินทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเนตร มูลทา รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์อิทธิศักดิ์ ศรีดำ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภัทร พ่วงศรี หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อาจารย์นันทิยาพร ทินรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการนวัตกรรม นางสาวชนัดดา ภู่ทับทิม นักประชาสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร และนายมุนินทร์ เพ็งทับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ของทหารกองประจำการ รวมถึงกำลังพลและครอบครัวของกำลังพล ตลอดจนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ทั้งนี้ ทบ. และ สทป. ได้นัดหมายเพื่อหารือแนวทางและกำหนดรูปแบบการศึกษาและการปฏิบัติด้านอื่น ๆ ให้ครอบคลุมรอบด้านในทุกมิติร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 26 เมษายนศกนี้

ข้อมูล : กองทัพบก และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ภาพและที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน