Menu Close

วท.สทป. จัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนและการผลิตสื่อวิชาภาษาไทย

วท.สทป. จัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนและการผลิตสื่อวิชาภาษาไทย

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย ดร.ประภาพร ธนกิตติเกษม และ อาจารย์หัตถพันธ์ วงชารี อาจารย์ประจำสาขาวิชาสหวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรม “การพัฒนาทักษะการสอนและการผลิตสื่อวิชาภาษาไทย” ให้แก่คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการบริการด้านวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทักษะการสอนและการผลิตสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้กับคณะครู เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาการอ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนภาษาไทยไม่ได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณะครูเป็นอย่างมาก อีกทั้ง ยังได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ เพื่อต่อยอดแนวทางการสอนและผลิตสื่อวิชาภาษาไทยต่อไป

ภาพและข้อมูล : สาขาวิชาสหวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน