Menu Close

สวบ.จัดUpskill-Reskillคณาจารย์การผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์

สวบ.จัดUpskill-Reskillคณาจารย์การผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นประธานเปิดในโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพอาจารย์ ทางวิชาการ Upskill-Reskill ในหัวข้อ“การพัฒนาทักษะ การผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
สมัยใหม่โดยใช้ระบบ LMS” ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน


ทั้งนี้สถาบันฯ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จันทร์ อัญญะโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ ด้านการจัดทำสื่อการสอนระบบ
e-learning การผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ โดยใช้ระบบ LMS และ นายภาณุภักดิ ศรีพงษ์วิวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เกี่ยวกับการสร้างสื่อสารสนเทศ อินโฟกราฟิกและออกแบบ วีดิทัศน์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยวัตถุประสงค์โครงการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ ได้มีทักษะและความสามารถด้านการจัดทำสื่อการสอนระบบ e-learning โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการฝึกปฏิบัติให้สามารถ นำไปใช้ในการเรียนการสอนทำให้บุคลากรสาย วิชาการ มีความพร้อมสำหรับการเรียน การสอนในปีการศึกษาใหม่ ซึ่งได้มีอาจารย์ของสถาบันฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 70 คน

ที่มา/ภาพ : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ , ฝ่ายสื่อสารองค์กร