Menu Close

ผอ.สนอ.นำนักศึกษาประชุมITAออนไลน์กับปปช.

ผอ.สนอ.นำนักศึกษาประชุมITAออนไลน์กับปปช.

 

ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี ได้มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี , นางสุดารัตน์ สุขานุยุทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นตัวแทน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ITA สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าร่วมการประชุม ITA ในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมZoom ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

โดยได้รับเกียรติจาก นายภิญโญยศ ม่วงสมมุข เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลและให้คำอธิบายในการประชุมด้านจริยธรรม ITA ในปีงบประมาณ 2567 และการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ได้รับร้องเรียน การรับสินบน หรือการให้บริการนักศึกษา ในองค์ประกอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผลดำเนินการตามกระบวนการต่อไป

ข้อมูล : สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ภาพ/ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และฝ่ายสารสนเทศ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน