Menu Close

สทป. ลงนามความร่วมมือ MOU กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณร

สทป. ลงนามความร่วมมือ MOU กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณร

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประดู่บาน 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์ รองอธิการบดี ผศ.ดร.วชิราภรณ์ เพิ่มพูนสินทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์อิทธิศักดิ์ ศรีดำ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์วศิน ภิรมย์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศและเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ พระราชปัญญาวชิโรดม (สุพล ขนฺติพโล)  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล พระครูธรรมภาณโกวิท รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล พระครูสังฆกิจบรรหาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล และคณะสงฆ์โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล ในพิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจทางวิชาการ Memorandum of Understanding (MOU) ระหว่าง สถาบันเทคโนโยลีปทุมวัน กับ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการศึกษาต่อ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา บูรณาการการเรียนรู้สำหรับพระภิกษุและสามเณร ด้วยการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่จบการศึกษาจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล เป็นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการสนับสนุนและเผยแผ่กิจการพระศาสนาสืบไป พร้อมกับสร้างเครือข่ายการทำงานสำหรับการพัฒนาการศึกษาสำหรับพระภิกษุและสามเณรในองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการศึกษาสำหรับพระภิกษุและสามเณร อีกทั้ง เพื่อเป็นต้นแบบและแนวทางสำหรับการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับพระภิกษุและสามเณร 

สทป. ลงนามความร่วมมือ MOU กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณร

ทั้งนี้ จากการลงนามความร่วมมือดังกล่าวได้กำหนดกรอบการดำเนินงานและกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการร่วมกัน ดังนี้ 1. เพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อใน สทป. ของนักเรียนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล 2. ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการสอน ในแผนกสามัญศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 3. ร่วมกันวางแผนการฝึกอบรมครู บุคลากรของ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลและบุคลากรของ สทป. ให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และ 4. ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีทักษะขั้นสูง ด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชาสมาธิ คุณธรรม จริยธรรมและงานวิจัย ที่จะมีความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไป

สทป. ลงนามความร่วมมือ MOU กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณร

ข้อมูล : สาขาวิชาวิศวรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ภาพ :  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล และ ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน