Menu Close

ศูนย์ภาษาฯ จัดอบรมเตรียมความพร้อมสอบ TOEIC

ศูนย์ภาษาฯ จัดอบรมเตรียมความพร้อมสอบ TOEIC

เมื่อวันที่ 6 มิถุยายน 2567 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ฝ่ายส่งเสริมและบริการภาษา ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ดำเนินโครงการจัดอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสถาบันฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom  ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ หวังนิพพานโต ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และอาจารย์เพชรประภา สังฆะราม อาจารย์จากสาขาวิชาสหวิทยาการ คณะวิทยสษสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายตลอด 8 ชั่วโมง  โดยมีผู้ร่วมอบรมที่ที่เป็นคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กว่า 70 คน 

โดยผู้รับการอบรมได้รับความรู้ในการเตรียมตัวในการสอบ TOEIC ซึ่ง ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ศภค.) พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้มีความรู้ด้านภาษา เป็นการยกระดับการศึกษาของสถาบันฯ ให้ดียิ่งขึ้นไป

ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม ฝ่ายส่งเสริมและบริการภาษา จะดำเนินการส่งเทปบันทึกการอบรมพร้อมเอกสารประกอบให้ผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อจะได้นำกลับไปฝึกฝนด้านภาษาอังกฤษ และเตรียมพร้อมในการสอบ TOEIC ต่อไป  นอกจากนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ หวังนิพพานโต ผอ.ศภค. ได้มอบของขวัญซึ่งเป็นแก้วที่ระลึกของสถาบันฯ ชุด WE HUG PIT มอบให้วิทยากร เพื่อขอบคุณที่เป็นส่วนสำคัญในการจขัดกิจกรรมดังกล่าว

บุคลากรและนักศึกษา สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของศภค. ได้ที่ lcc.pit.ac.th

ที่มา : ฝ่ายบริการและส่งเสริมภาษา ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร.4000

ศูนย์ภาษาฯ จัดอบรมเตรียมความพร้อมสอบ TOEIC ศูนย์ภาษาฯ จัดอบรมเตรียมความพร้อมสอบ TOEIC ศูนย์ภาษาฯ จัดอบรมเตรียมความพร้อมสอบ TOEIC