Menu Close

องคมนตรีมอบสทป. วางแผนจัดการเรียนการสอน เป็นพี่เลี้ยง เพิ่มทักษะวิชาชีพในสถานพินิจเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

องคมนตรีมอบสทป. วางแผนจัดการเรียนการสอน เป็นพี่เลี้ยง เพิ่มทักษะวิชาชีพในสถานพินิจเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567  พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยเชิญ รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน , ดร.แสนศักดิ์  ดีอ่อน รองอธิการบดี , นายมินเรศน์ เตชะวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ , นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นางจิรภา สินธุนาวา รองปลัดกระทรวงยุติธรรม , พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์ศรีนิล อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และคณะทำงานจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมประชุม ณ ทำเนียบองคมนตรี 

องคมนตรีมอบสทป. วางแผนจัดการเรียนการสอน เป็นพี่เลี้ยง เพิ่มทักษะวิชาชีพในสถานพินิจเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

เพื่อร่วมหารือและวางแผนการทำงานร่วมกันในการฝึกอบรมด้านอาชีพ พร้อมกำหนดทิศทางในการวางระบบการฝึกอาชีพและอาชีพเฉพาะทางทั่วประเทศ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสถานพินิจให้เป็นครูผู้สอนด้านอาชีพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสอนในสถานพินิจ พร้อมหาสถานที่ทำงานให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ที่ผ่านการฝึกอบรมและพ้นจากสถานพินิจแล้ว โดยการจัดการเรียนการสอน ใช้รูปแบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Academic Credit Bank : Credit Bank) โดย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นพี่เลี้ยง เป็นต้น

ภาพ/ข้อมูล : นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน