Menu Close

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ เข้ารับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ เข้ารับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562 ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ รองอธิการบดี และอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัล”ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561″ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2562 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ข้าราชการผู้ทำงานทดแทนแผ่นดินและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการไทยยุคใหม่