Menu Close

พัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มพูนความรู้ ประจำปี 2562

พัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มพูนความรู้ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำผู้บริหารและบุคลากร สัมมนาในโครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร ประจำปี 2562 ณ ระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง ซึ่งมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และกิจกรรมละลายพฤติกรรมต่างๆ สร้างความสนุกสนานและความสามัคคีให้กับบุคลากรอย่างยิ่ง
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์