Menu Close

สัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

สัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยกองนโยบายและแผน จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งกิจกรรมในวันแรก(9 กุมภาพันธ์ 2562) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กล่าวเปิดการสัมมนาอย่างเป็นทางการ จากนั้นกรรมการสภาและคณะผู้บริหารร่วมสัมมนาแนวทางจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน ณ ห้องประชุม 1 สำหรับห้องประชุม 2 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ และคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายในหัวข้อ ความเชื่อมโยงขององค์ประกอบของยุทธศาสตร์ (ความหมายและแผนกลยุทธ์และความเชื่อมโยงสู่ระบบการประเมินผลปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัดระดับบุคคล ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของยุทธศาตร์ ฯลฯ) เทคนิคการวิเคราะห์บริบทขององค์กรเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์(SWOT และ TOWS Matrix กับการวางกลยุทธ์ขององค์กร, Gap Analysis กับการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ, การประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์และวงจร PAOR, การขับเคลื่อนแผนด้วยการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสู่ระดับบุคคลเบื้องต้น(Individual Scorecard) ฯลฯ
และในวันสุดท้ายของโครงการฯ (10 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 08.30 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อทดลองจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT ทั้งภายในและภายนอกองค์กร, การวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วยวิธี TOWS Matrix, วิเคราะห์ Gap Analysis เพื่อการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดวางวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ พร้อมนำเสนองานและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยในการปฏิบัติการ (Workshop) ได้จัดแบ่งเป็นกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหลักสูตร กลุ่มบริการวิชาการ กลุ่มทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกลุ่มสายสนับสนุนองค์กร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ และคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรภาคปฏิบัติและให้คำปรึกษาในการจัดทำ จนกระทั่งช่วงสุดท้ายของการสัมมนาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ รองอธิการบดี กล่าวขอบคุณวิทยากรและคณะ พร้อมกล่าวปิดการสัมมนาและเดินทางกลับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันโดยสวัสดิภาพ
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน