Menu Close

การแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

การแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

เมื่อระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ส่งทีมนักกีฬาบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์