Menu Close

อธิการบดี ต้อนรับครูอาสาสมัครชาวจีน Miss Tian Shiqi

อธิการบดี ต้อนรับครูอาสาสมัครชาวจีน Miss Tian Shiqi

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญาศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร ไชยจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และผู้บริหารจากศูนย์ฯ ได้ให้การต้อนรับ Miss Tian Shiqi ครูอาสาสมัครชาวจีนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เดิม) ซึ่งร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) ให้มาปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาจีนกลางที่สถาบันฯ ในปีการศึกษา 2562 โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2563 รวมระยะเวลา 10 เดือน ซึ่งครูอาสาสมัครชาวจีน มีหน้าที่สอนภาษาจีนกลาง และเผยแพร่วัฒนธรรมต่างๆ ของสาธารณะรัฐประชาจีนให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยการจัดการอบรม หรือกิจกรรมที่ให้ความรู้ต่างๆ เป็นต้น

ที่มา : ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ / ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์