Menu Close

โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562

โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562

        เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา  ณ โฮมแอนด์ฮิลล์ รีสอร์ท ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก  เพื่อเป็นการส่งเสริมและแนะนำความรู้ด้านต่างๆ เช่น การทำผลงานวิชาการ และการเขียนงานวิจัย และการเลือกหัวข้องานวิจัย โดยท่านอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ ให้เกียรติ  มาเป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ 

        โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษานี้  ได้จัดขึ้นตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562  ที่กำหนดให้นักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้รับความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก  คือท่าน ศ.ดร.ฉัตรชัย  ไวยาพัฒนกร  ซึ่งท่านได้ให้เกียรติบรรยาย
เรื่อง“การวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ผลงานและเผยแพร่เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ” ท่าน ศ.ดร.สำเริง  จักรใจ ได้ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง “เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในระดับบัณฑิตศึกษา” และ ดร.วิจารย์  สิมาฉายา  บรรยายในเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร ”   

        การจัดโครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  ทั้งสิ้น 77 คน  โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์  4  สาขาวิชาคือ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง และสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร