Menu Close

กิจกรรมซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2562

กิจกรรมซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2562

เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏบัติการ ซักซ้อมแผนการป้องกันการเกอดอัคคีภัย การระงับอัคคีภัย และฝึกแผนอพยพหนีไฟ ปีที่ 6”  และ “โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน” ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรจากบริษัท เทรนเนอร์อินไทย จำกัด ให้เกียรเป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้อุปกรณ์ดับไฟ และการซ้อมอพยพหนีไฟ

นอกจากนี้ยังไดรับความรู้ด้านการประหยัดและการอนุรกษ์พลังงานจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ นางทิน หัวหน้าศูนย์ PLC สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอีกด้วย

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์