Menu Close

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562

วันนี้ (8 สิงหาคม 2562) เวลา 08.45น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าสักการะองค์พระวิศณุกรรม ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจชาวปทุมวัน

จากนั้นเวลา 9.00น. นายกองค์การนักศึกษา นำคณะนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ทำพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ เข้ารับพานไหว้ครู และดอกไม้เครื่องสักการะไหว้ครูที่นักศึกษาตั้งใจนำมาไหว้ขอพรจากครูอาจารย์ทุกท่าน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันฯ เช่น ทีมนักศึกษาแข่งขันหุ่นยนต์ และนักศึกษาจิตอาสา เป็นต้น

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์