Menu Close

ปทุมวัน เยือน “ซแรย์อทิตยา” ณ สุรินทร์

ปทุมวัน เยือน “ซแรย์อทิตยา” ณ สุรินทร์

        เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้มอบหมายให้คณะทำงานด้านศาสตร์พระราชา เข้าศึกษาเรียนรู้ใน “ซแรย์อทิตยา” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพิเศษในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ที่ทรงตั้งพระทัยให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรในพระดำริภายใต้การดูแลของ “โครงการเกษตรอทิตยาทร” ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำอำปึล ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

   คณะทำงานได้ศึกษาเรียนรู้ในด้านการบำรุงดิน การให้ปุ๋ยแก่ต้นไม้ การศึกษากรณีตัวอย่างเกี่ยวกับข้าว ซึ่งได้รับความรู้จากวิทยากรประจำโครงการฯ เป็นอย่างมาก

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์