Menu Close

พิธีวางพวงมาลา สำนึกในพระเมตตาคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

พิธีวางพวงมาลา สำนึกในพระเมตตาคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

         เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้แทนจากราชสกุลสวัสดิวัตน์ คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมใจวางพวงมาลาในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 10 ธันวาคม 2562 และสำนึกในพระเมตตาคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ณ บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

          สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ผู้ทรงเกื้อการุณย์แก่วิทยาลัยช่างกลปทุมวันอย่างอเนกอนันต์ ทรงประทานวังที่ประทับเพื่อให้เป็นสถานศึกษาของกุลบุตร สร้างโรงเรียนช่างกลปทุมวัน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2482 เป็นต้นมา

วันที่ 10 ธันวาคม 2562 นี จึงเป็นวันครบรอบ 84 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของพระองค์

          “พระเมตตาคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ คือสายธารปัญญาอันไพศาลนิรันดร์”

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน