Menu Close

บริการวิชาการแก่สังคม : อบรมเทคนิคการเตรียมหัวเชื้อและการเพาะเห็ดด้วยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริการวิชาการแก่สังคม : อบรมเทคนิคการเตรียมหัวเชื้อและการเพาะเห็ดด้วยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

          เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ.2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยสาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “เทคนิคการเตรียมหัวเชื้อและการเพาะเห็ดด้วยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการสร้างและเพิ่มพูนความรู้ในการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร สามารถนำมาต่อยอดสร้างงานอดิเรก หรือสามารถนำไปประกอบอาชีพ ด้วยเทคนิคการเตรียมหัวเชื้อและเพาะเห็ดต่าง ๆ ในแบบที่เข้าใจง่ายและสามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พสุพัฒน์  สัมมากสิพงษ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เห็ดที่นิยมเพาะในประเทศไทยและสาระประโยชน์ของเห็ดเศรษฐกิจนานาชนิด และ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธนวัช สุจริตวรกุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเตรียมหัวเชื้อและการเพาะเห็ดด้วยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรฯ”  ในการนี้ มีบุคคลภายนอกและภายในให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมและรับฟังความรู้กันอย่างตั้งใจด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง  ต้องขอขอบคุณทีมงานผู้จัดการอบรมทุกท่านที่ตั้งใจร่วมกันสร้างและจัดงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

(ขอขอบคุณภาพจากคุณชฎาวรรณ  อิทธิชัยเจริญ )